Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Systemy aluminium

Stawiamy na najwy?sz? jako?? oferowanych przez nas produktw.

 

Aluminium jest idealnym materia?em do okien, drzwi, drzwi przesuwnych i ogrodw zimowych.

Aluminium jest wytrzyma?e, nie p?ka, nie wypacza si? ani nie odbarwia. Wymaga minimalnej konserwacji i daje maksimum bezpiecze?stwa. Asortyment naszych konstrukcji, ktre wykonujemy z systemw: Reynaers,  ALUPROF, ALIPLAST, YAWAL mo?e by? stosowany w nowych budynkach, jak i do renowacji. Wszystkie produkty dost?pne s? w r?nych stylach i bogatej palecie kolorw. W ci?gu ostatnich lat na ca?ym ?wiecie wzniesiono tysi?ce budynkw przy u?yciu systemw aluminiowych. Nasze referencje obejmuj? projekty pocz?wszy od budynkw mieszkalnych i biurowych, centrw handlowych, hoteli, szpitali, i centrw administracyjnych po szko?y, gara?e i indywidualne rezydencje. Mamy nadziej?, ?e dadz? si? Pa?stwo zainspirowa? naszymi osi?gni?ciami.

 

Konstrukcje okienno-drzwiowe

Systemy okienno-drzwiowe umo?liwiaj? wykonanie trwa?ych i estetycznych konstrukcji ?lusarki aluminiowej. W zale?no?ci od potrzeb proponujemy profile nieizolowane termicznie (konstrukcje wewn?trzne) oraz izolowane termicznie w grupie materia?owej 2.1 oraz 1.0. G??boko?? zabudowy od 45mm - 100mm, w przypadku konstrukcji przesuwanych do 155 mm. Jako wype?nienie konstrukcji mo?na zastosowa? standardowe zespolenie szyb, a tak?e wszelkie dost?pne na rynku wype?nienia z ograniczeniem grubo?ci pakietu ( jest to zale?ne od systemu w jakim wykonana b?dzie ca?a konstrukcja).

 

Oferujemy szerok? gam? kolorw. Profile s? malowane proszkowo lub anodowane. Pos?ugujemy si? palet? RAL, COATEX (Reynaers), palet? pow?ok drewnopodobnych, oraz powierzchni anodowanych.

 

Wszystkie konstrukcje wyposa?one s? w renomowane okucia firmy np. GEZE , DORMA, ROTO, WALA i rwnowa?ne.

 

Zalety konstrukcji aluminiowych to:
 

 • trwa?o??
 • du?a wytrzyma?o??
 • szeroka paleta kolorw
 • izolacyjno?? termiczna
 • d?wi?koch?onno??

 

Fasady s?upowo-ryglowe

?ciany os?onowe stworzono stosownie do wymogw wsp?czesnej architektury. W zale?no?ci od potrzeb mo?na wybra? system fasadowy we wszystkich wersjach estetycznych. Wszystkie systemy s? ze sob? kompatybilne, co pozwala na bezproblemowe zastosowanie systemw okienno - drzwiowych, ?ciennych, dachowych w celu stworzenia ca?o?ciowych rozwi?za?, co daje projektantom swobod? projektowania.

 

Fasady wyst?puj? w grupie materia?owej 2.1 oraz 1.0, wyst?puje rwnie?  jako EI 30 i EI 60. Kolorystyka oraz mo?liwo?ci wype?nie? nie r?ni? si? od stolarki okienno - drzwiowej.

 

Zalety konstrukcji aluminiowych to:
 

 • trwa?o??
 • du?a wytrzyma?o??
 • szeroka paleta kolorw
 • izolacyjno?? termiczna
 • d?wi?koch?onno??
   
Ogrody zimowe, ?wietliki

W naszej ofercie znajduj? si? tak?e ogrody zimowe i ?wietliki. W opracowaniu konstrukcji opieramy si? na rozwi?zaniach renomowanych i przede wszystkich do?wiadczonych firmy takich jak : Reynaers, Aliplast, TS.

 

Ogrody zimowe to inwestycja zwi?kszaj?ca warto?? nieruchomo?ci, podnosi jej presti?, ale przede wszystkim umila pobyt w pochmurne dni daj?c mo?liwo?? delektowania si? krajobrazami na zewn?trz. ?wietliki w po?aci dachowej pozwalaj? do?wietli? wn?trze pomieszczenia, a noc? podziwia? urokliwe niebo.

 

Zalety konstrukcji aluminiowych to:
 

 • trwa?o??
 • du?a wytrzyma?o??
 • szeroka paleta kolorw
 • izolacyjno?? termiczna
 • szczelno??
   
Konstrukcje p.po?

Firma Wintech jest producentem konstrukcji p.po? EI 15, EI 30, EI 60. W ofercie mamy konstrukcje sta?e oraz drzwi zarwno wewn?trzne jak i zewn?trzne. Jako wype?nienie stosujemy szk?o EI z mo?liwo?ci? zespolenia ze szk?em z pow?ok? niskoemisyjn? umo?liwiaj?c? uzyskanie dobrej izolacyjno?ci cieplnej. Jako wype?nienie mo?na zastosowa? tak?e elementy nieprzezierne.

 

 

Konstrukcje ca?oszkalne

Proponujemy Pa?stwu konstrukcje ca?oszklane nadaj?ce wn?trzu przestrze? oraz ekskluzywny wygl?d. Oferujemy okucia o wyko?czeniu w anodzie naturalne, stal nierdzewna mat i po?ysk oraz mosi?dz. Jako wype?nienie stosujemy g?wnie szk?o hartowane bezbarwne lub ornament g?adki a tak?e matowe np. SATINOVO.
Wsp?pracujemy z firm?, ktra wykonuje szk?a na indywidualne zamwienia piaskowane, trawione, grawerowane, ze zdj?ciem itp. Jeste?my w stanie zrealizowa? nawet najbardziej wyszukane wizje Inwestora.
 

KONTAKT Z NAMI

ul. Kamienna 15
Police k./ Szczecina, zachodniopomorskie 72-010
Tel.:

Rzetelna firma

Partnerzy handlowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsp?pracujemy z najlepszymi dostawcami systemw okiennych i drzwiowych (PVC: VEKA, KBE; ALUMINIUM: Reynaers, ALUPROF, ALIPLAST, YAWAL), zapewniaj?c naszym klientom wysok? jako?? oferowanych produktw.