Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Systemy PCV

Stawiamy na najwy?sz? jako?? oferowanych przez nas produktw.

 

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

Nasza firma produkuje stolark? okienn? i drzwiow? z PVC, z profili KBE i VEKA.. Oferta obejmuje rozmaite systemy spe?niaj?ce wymagania stawiane nowoczesnym oknom. Zosta?a opracowana na podstawie zewn?trznych potrzeb rynku i oferuje bardzo wiele mo?liwo?ci.

Paleta profili KBE i VEKA pokrywa wszystkie uznane warianty systemowe - nowoczesne wersje z 70-cio i 88 milimetrow? g??boko?ci?, systemy z uszczelk? przylgow?, systemy z uszczelk? ?rodkow?, systemy drzwi wej?ciowych.
Bardzo istotnym argumentem przemawiaj?cym za oknami z profili KBE i VEKA jest fakt wykorzystywania do ich produkcji chemicznych stabilizatorw na bazie cynku i wapnia (GREENLINE), ca?kowicie wykluczaj?c u?ycie o?owiu.

Z GREENLINE wybieracie produkt, ktry zapewnia utrzymanie jako?ci i trwa?o?ci nowoczesnego okna z tworzywa sztucznego przez wiele pokole?. Poniewa? stabilizowane z GREENLINE profile okienne s? wzorcowo odporne na wp?yw warunkw pogodowych i promieniowania UV, a dzi?ki temu szczeglnie trwa?e.

Okno przysz?o?ci z tworzywa sztucznego sk?ada si? z surowca w 100% bezo?owiowego.

 

Zalety konstrukcji PCV

Co tak naprawd? jest istotne przy zakupie stolarki PCV:
 

 • ?wiatowa marka, za ktr? stoi wieloletnie do?wiadczenie
 • Kompletne aprobaty i certyfikaty
 • Klasa profili
 • Znak RAL
 • Aprobata ITB
 • Atesty Pa?stwowego Zak?adu Higieny
 • Certyfikat Przeciwpo?arowy CNBOP
 • Znak CE
 • Certyfikat ISO 9001:2000
 • solidne wzmocnienie stal?

Te wszystkie i wiele innych wymaga? spe?niaj? stolarka PCV wyprodukowana z profili VEKA i KBE

Okucia

Okucia uchylno-rozwierane

Nasze okna wyposa?one s? w niezawodne okucia firmy WINKHAUS auto Pilot.
WINKHAUS jest innowacyjnym i sprawdzonym przez wiele lat systemem oku? uchylno-rozwieranych, ktry dzi?ki funkcjonalno?ci, bezpiecze?stwu i stabilno?ci, jak te? ?atwej obrbce i wielostronno?ci jest wiod?cym systemem okuciowym na rynku.

W ramach systemu autoPilot funkcjonuje wiele wariantw okucia, dostosowanych do potrzeb r?nych grup klientw. Ich wymagania dotycz?ce bezpiecze?stwa, komfortu i estetyki okucia s? zr?nicowane. Rozbudowanie nazwy okucia o okre?lenie, tj. Comfort czy Elegance opisuje warto?? dodatkow?, jak? klient uzyskuje, stosuj?c to konkretne rozwi?zanie. autoPilot Comfort to na przyk?ad propozycja dla poszukuj?cych podwy?szonego komfortu u?ytkowania, autoPilot Elegance to okucie dla tych klientw, ktrzy k?ad? najwi?kszy nacisk na estetyk? okna.

Okucia okienne Okucia okienne Okucia okienne

Okucia w naszych oknach s? niezawodne i trwa?e. W prosty sposb mo?na dokona? regulacji okna.
Mimo?rodowa rolka rygluj?ca umo?liwia r?czn? regulacj? docisku skrzyd?a do o?cie?nicy +/- 0,8 mm

Okucia okienne


Oprcz oku? standardowych, polecamy rwnie? okucia o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie.

Okucia w klasie 1 lub 2 odporno?ci na w?amanie posiadaj? elementy, ktre utrudniaj? wywa?enie skrzyd?a z o?cie?nicy. W przypadku oku? Winkhaus s? to trzpienie rygluj?ce w kszta?cie grzybka, znajduj?ce si? na skrzydle okna.

"Grzybki" wsp?pracuj? ze stalowymi zaczepami zamocowanymi na ramie okna, stabilnie ??cz?c skrzyd?o z o?cie?nic?. Miejsce, w ktrym grzybek wsp?pracuje z zaczepem, to tzw. "punkt bezpieczny". Im wi?cej takich punktw na obwodzie okna, tym wy?sza jego odporno?? na w?amanie.

Okno w klasie odporno?ci 1 musi by? wyposa?one w okucie z minimum 4 punktami bezpiecznymi. W klasie odporno?ci 2 wymagane jest, aby ka?dy punkt ryglowania by? punktem bezpiecznym. Ka?de okno o zwi?kszonej odporno?ci na w?amanie musi posiada? klamk? z kluczykiem z atestem wed?ug normy prEN 1627. Chroni ona okno w przypadku, gdy w?amywacz wycina lub wybija szyb?, aby przekr?ci? klamk?, wk?adaj?c r?k? od zewn?trz. Zablokowana kluczem klamka nie pozwala na otwarcie okna w ten sposb.

Okucia okienne Okucia okienne

 

Szyby

Jednym z g?wnych zada?, jakie jest postawione przed szk?em to przeciwdzia?anie utraty ciep?a z pomieszcze? na zewn?trz. Dodatkowym aspektem jest ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem si? pomieszcze?.

 

Rys. przedstawiaj?cy budow? szyby zespolonej


 

Zespolenie ciep?ochronne (szyba zespolona) SGG CLIMAPLUS sk?ada si? z dwch szyb, z ktrych jedna to szyba z niewidoczn? warstw? kombinacji metali szlachetnych, natomiast druga jest szyb? typu float. Cienka, niewidoczna dla oka warstwa przepuszcza ?wiat?o i energi? s?oneczn? do wn?trza, rwnocze?nie zapobiegaj?c przenikaniu ciep?a z pomieszczenia na zewn?trz. W przestrzeni mi?dzy szybami mo?e znajdowa? si? gaz szlachetny, dodatkowo obni?aj?cy wsp?czynnik przenikania ciep?a U. Przestrze? mi?dzy szybami jest hermetycznie zamkni?ta i wolna od wilgoci. Szyby rozdzielone s? ramk? z metalu lub specjalnego, ciep?ochronnego tworzywa SGG SWISSPACER.

Zalety

 • Dzi?ki odpowiedniemu doborowi szyby mo?esz sobie zapewni?:
 • oszcz?dno?? energii cieplnej
 • optymaln? temperatur? w pomieszczeniu latem i zim?
 • wysok? przepuszczalno?? ?wiat?a
 • zmniejszenie przepuszczalno?ci promieniowania UV
 • ochron? ?rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku w?gla do atmosfery

W naszych oknach montowane s? gotowe wk?ady szk?a zespolonego. Mo?ecie Pa?stwo wybra? dowolne szk?o, w zale?no?ci od Waszych potrzeb, np.:

 • szyby zespolone chroni?ce przed ha?asem,
 • szyby zespolone chroni?ce przed s?o?cem,
 • zapewniaj?ce bezpiecze?stwo,
 • zapewniaj?ce komfort termiczny,
 • szk?o samoczyszcz?ce ( BIOCLEAN),
 • szk?o z "ciep?? ramk?" ( SWISSPACER),

 

 

Wype?nienia

Oprcz wype?nie? szklanych, mo?emy Pa?stwu rwnie? zaproponowa? dowolne wype?nienia, np.: panele aluminiowe, gotowe wype?nienia drzwiowe, p?yty wielowarstwowe.
 

KONTAKT Z NAMI

ul. Kamienna 15
Police k./ Szczecina, zachodniopomorskie 72-010
Tel.:

Rzetelna firma

Partnerzy handlowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsp?pracujemy z najlepszymi dostawcami systemw okiennych i drzwiowych (PVC: VEKA, KBE; ALUMINIUM: Reynaers, ALUPROF, ALIPLAST, YAWAL), zapewniaj?c naszym klientom wysok? jako?? oferowanych produktw.